ALGEMENE VOORWAARDEN van de vennootschap onder firma 2V&R (k.v.k. 69853223)

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen de vennootschap onder firma 2V&R, hierna ‘2V&R’ en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door 2V&R uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de genoemde besloten vennootschap en de voor 2V&R werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door 2V&R.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding of (prijsopgave) van 2V&R bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
2.2 2V&R is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van 2V&R voor partijen als bindend bewijs.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra 2V&R een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien 2V&R op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever 2V&R daarvoor te betalen conform de dan bij 2V&R geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van 2V&R aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig 2V&Rs aanbod.
2.4 Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij 2V&R.
2.5 2V&R zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van 2V&R voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien 2V&R derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door 2V&R mede namens de desbetreffende opdrachtgever van 2V&R aanvaard.
2.6 Opdrachtgever dient alle relevante informatie/stukken bij opdracht en/of op eerste verzoek aan 2V&R te verstrekken, zich te onthouden van activiteiten die de opdracht kunnen doorkruisen en iedere ontwikkeling schriftelijk aan 2V&R te melden.
2.7 Opdrachtgever is gehouden, zowel voorafgaand als tijdens opdracht, aan 2V&R alle gevraagde informatie te verstrekken omtrent ‐doch niet uitsluitend‐ identiteit (w.o. van de UBO), vestigingsgegevens, en de aard van haar werkzaamheden, zoals vereist op basis van de dan geldende regelgeving, zoals de thans geldende Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Opdrachtgever verklaart zich bekend en akkoord met de eventueel daaruit voortvloeiende meldingsplichten van 2V&R.

3. Duur/eind van de opdracht

3.1 Iedere opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien de opdracht naar tijd of inhoud is beperkt, eindigt deze door het volbrengen van de tijd of de opdracht. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3.2 2V&R is gerechtigd de opdracht tussentijds per direct op te zeggen indien opdrachtgever niet of niet adequaat reageert op voorafgaande verzoeken van 2V&R. In dat geval gelden onverkort de na te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de opdracht voltooid is door 2V&R met inachtneming van de eventueel door 2V&R bespaarde kosten.

4. Tarieven

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door 2V&R verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur)tarieven en extern gemaakte kosten, of bij gebreke daarvan de door 2V&R voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en extern gemaakte kosten, vermeerderd met de daarover verschuldigde B.T.W.
4.2 Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal 2V&R aan deze een lijst toezenden, waarin opgenomen de door 2V&R gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en extern gemaakte kosten.
4.3 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt 2V&R het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich niet met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten kan verenigen, bij gebreke waarvan 2V&R bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Het toepasselijke (overeengekomen) tarief wordt jaarlijks ‐ maximaal 1 keer per jaar ‐ geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS, in welk geval opdrachtgever het geïndexeerde tarief aan 2V&R verschuldigd is.

5. Betaling

5.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 14 dagen na factuurdatum aan 2V&R plaats te vinden. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is 2V&R gerechtigd te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt dan wel zekerheid wordt verstrekt bij gebreke waarvan 2V&R gerechtigd is haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van 2V&R op betaling van reeds verrichtte werkzaamheden en een schadevergoeding.
5.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij 2V&R alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door 2V&R, uit coulance‐overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Retentierecht

6.1 2V&R is bevoegd alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de opdracht, waaronder begrepen de stukken die door of namens opdrachtgever aan 2V&R zijn aangeleverd alsmede de eigen stukken van 2V&R die in het kader van de opdracht door haar zijn geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens 2V&R zal hebben voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten.

7. Overmacht

7.1 Indien 2V&R door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.2 Onder overmacht van 2V&R wordt verstaan elke van de wil van 2V&R onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van 2V&R kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door hulppersonen die door of namens 2V&R zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

8. Risico van opslag informatie

8.1 Eventuele beschadiging of verlies van bij 2V&R of derden opgeslagen informatie van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij 2V&R aantoonbaar tekort is geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is 2V&R toegestaan de toevertrouwde informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen.
8.2 Het risico van beschadiging en verlies tijdens vervoer of verzending ‐ongeacht de wijze waarop zoals fysiek of elektronisch/digitaal‐ is steeds voor rekening van de opdrachtgever. 2V&R wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de aanspraken van derden ter zake.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Indien 2V&R producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis van een (software) product dat niet van 2V&R afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever 2V&R ter zake van alle inbreuken met betrekking op intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.2 Alle door 2V&R verstrekte stukken zoals rapporten en adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van 2V&R worden verveelvoudigd c.q. openbaar worden gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht tenzij daartoe voor opdrachtgever een wettelijke noodzaak bestaat.

10. Reclames

10.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, althans binnen 14 dagen na beëindigen van de opdracht, schriftelijk aan 2V&R te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens 2V&R niet is nagekomen.
10.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft 2V&R de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomene alsnog te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is 2V&R gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 2V&R is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever dient 2V&R voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van 2V&R.
11.2 De aansprakelijkheid van 2V&R, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de factuurwaarde, exclusief BTW, van de betreffende (deel)opdracht waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,‐‐.

12. Ontbinding

12.1 2V&R is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten) gerechtelijk te ontbinden ‐ naast de gevallen genoemd in de wet ‐ indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van 2V&R volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

13. Anti wervingsbeding

13.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beëindiging daarvan geen werknemers van 2V&R, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2V&R, in dienst nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.
13.2 Onder werknemers worden in dit kader verstaan natuurlijke‐ en/of rechtspersonen die in het kader van de door 2V&R ‐dan wel aan haar gelieerde ondernemingen‐ uitgevoerde werkzaamheden, zijn ingeschakeld tijdens de duur van de overeenkomst met opdrachtgever.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze van 2V&R worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Noord‐Holland, locatie Alkmaar.

Downloaden als PDF